Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering, bezorging en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Klimrek.nl
Mammouthweg 22b, 8317 RB, Kraggenburg, Nederland
Telefoonnummer: (Mobiel) 06-4507 1117, alle werkdagen en zaterdag van 09.00 – 22.00 uur
E-mailadres: info@klimrek.nl
KvK-nummer: 50133810
Btw-identificatienummer: NL00166602B56

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument of koper: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep, instelling of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Klimrek.nl;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Klimrek.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Klimrek.nl ter beschikking stelt welke een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Klimrek.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Klimrek.nl.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Klimrek.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen en diensten tussen Klimrek.nl en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Klimrek.nl zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8.Deze algemene voorwaarden kunnen door klimrek.nl te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de website (www.klimrek.nl) vermeld zijn.
Alle voorgaande versies van deze algemene voorwaarden komen te vervallen op het moment dat de gewijzigde algemene voorwaarden zichtbaar zijn op de website www.klimrek.nl.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Klimrek.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen, aan te passen, of te annuleren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Klimrek.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Klimrek.nl niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Klimrek.nl kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Klimrek.nl de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan Klimrek.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Klimrek.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Klimrek.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Klimrek.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Klimrek.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Klimrek.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Klimrek.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Klimrek.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Klimrek.nl waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Klimrek.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Klimrek.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Klimrek.nl retourneren, conform de door Klimrek.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Klimrek.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet tijdig aan Klimrek.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Klimrek.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht ten tijde van ontvangst en/of installatie van een bestelling, komen alle werkelijk gemaakte en te maken kosten voor rekening van de consument.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Klimrek.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen, eventueel verminderd met nog van de consument te vorderen bedragen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Klimrek.nl of sluitend bewijs van complete, ongebruikte en/of onbeschadigde terugzending overlegd kan worden.
4. Indien de consument een onbeschadigde levering weigert, niet afhaald van een PostNL-afhaalpunt of ongeopend retour stuurt, heeft de consument geen recht op teruggave van de door Klimrek.nl gemaakte verpakkings- en verzendkosten. Dit geldt tevens bij het retourneren van vervolgbestellingen.
5. Bestellingen welke door de consument voorzien zijn van onjuiste adresgegevens en daarna als onbestelbaar retour Klimrek.nl komen kunnen nogmaals aangeboden worden tegen vernieuwde verzendkosten. Dit is altijd hetzelfde bedrag als berekend bij de eerste poging tot aflevering. Bij annulering van de order worden de reeds gemaakte verzendkosten ingehouden op het door Klimrek.nl te restitueren bedrag.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Klimrek.nl sluit het herroepingsrecht van de consument voor producten zoals omschreven in lid 2,3 en/of 4 van dit artikel uit. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Klimrek.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die door de klant of vertegenwoordiging daarvan afgehaald zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen corroderen (roesten) of verouderen;
e. geheel of gedeeltelijk geplaatste, gemonteerde of gebruikte artikelen of delen daarvan;
f.  voor op-is-op-actieaanbiedingen en aankoop van gebruikte artikelen;
g. producten voor de uitoefening van beroep, instelling, bedrijf, of diensten voor derden
h. het herroepingsrecht is alleen van toepassing op aankopen door particulieren voor de particuliere markt.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
Waarvan de levering met instemming van de consument is begonnen, zoals het daadwerkelijk afleveren en/of plaatsen van bestelde producten;
4. Het verhandelen of de intentie tot verhandelen van bij Klimrek.nl aangekochte goederen door andere dan door Klimrek.nl aangewezen wederverkopers, particulier dan wel zakelijk:

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Klimrek.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Klimrek.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Klimrek.nl dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld in de offerte en/of factuur.
6. Door Klimrek.nl aangeboden acties zijn alleen van toepassing via de door Klimrek.nl aangeboden (social) media voor de tijdsduur door Klimrek.nl aangegeven.
7. Acties en/of kortingen worden niet omgezet in geldelijke kortingen, tenzij specifiek vermeld.
8.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Klimrek.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Klimrek.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Klimrek.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Klimrek.nl kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen op de dag van levering aan Klimrek.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, na schriftelijk overleg met Klimrek.nl, alleen met vermelding van het door Klimrek.nl toegewezen retournummer.
4. Eventuele aanspraak op herstel/herlevering/resitutie/garantie is immer ter beoordeling aan Klimrek.nl.
5. Klimrek.nl beoordeelt / behoudt zich het recht voor het mankerende product/onderdeel te repareren of te vervangen en/of werkzaamheden te herstellen.
6. Indien sprake is van een financiële vergoeding hanteert Klimrek.nl een garantie van 100% gedurende de eerste 6 maanden na leverdatum en vervolgens wordt het garantiepercentage maandelijks met 10% verminderd. De garantie is van toepassing op alle door Klimrek.nl gefabriceerde en geleverde producten en wordt berekend over de gefactureerde verkoopprijs (minus eventuele op de factuur vermelde korting) van het mankerende product of onderdeel, mits reparatie of vervanging niet mogelijk of wenselijk is. Dit uitsluitend ter beoordeling aan Klimrek.nl.
7. Gefactureerde kosten voor diensten en/of werkzaamheden worden nimmer gerestitueerd.
8. Klimrek.nl is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
9. Klimrek.nl is te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid, bruikbaarheid, stevigheid, stabiliteit of levensduur van producten welke vervaardigd zijn volgens aanwijzingen, adviezen of opdracht van de consument of derden.
10. De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf (gedeeltelijk) heeft ontworpen, gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten ontwerpen, repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Klimrek.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
d. 30 dagen verstreken zijn na de installatie door Klimrek.nl, voor de installatiewerkzaamheden op zichzelf en het transport/verzenden van het toestel of onderdelen daarvan.
e. Het stabiliteits- en/of verzakkingsproblemen betreft bij toestellen die door de consument of door derden zijn geplaatst.
f. Het toestel of de mankerende onderdelen niet (meer) zijn geplaatst of gemonteerd op het oorspronkelijke leveradres, zoals vermeld op de factuur.
g. Het toestel of de mankerende onderdelen niet (meer) in het bezit of gebruik zijn bij de oorspronkelijke eigenaar, vermeld op de factuur.
h. Indien producten of delen daarvan oneigenlijk worden gebruikt, zoals particuliere toestellen die voor zakelijke of openbare toepassingen worden gebruikt.

Artikel 11 – Levering, bezorging en uitvoering
1. Klimrek.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf op voorhand kenbaar heeft gemaakt.
3.De bezorging van een bestelling houdt in dat de gehele bestelling afgeleverd wordt aan de wegzijde van het opgegeven adres. Indien de laad/lostijd meer dan 15 minuten bedraagt, is Klimrek.nl gerechtigd de extra benodigde tijd in rekening te brengen, evenals de parkeerkosten van transportmiddelen en materiaal, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk anders vastgelegd.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Klimrek.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Klimrek.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen, verminderd met eventueel nog van de consument te vorderen bedragen.
6. Indien een levering onbestelbaar blijkt te zijn, omdat de toegeleverde informatie onvolledig of onjuist is, worden de hierdoor veroorzaakte werkelijke kosten doorberekend of in mindering gebracht op het retour te betalen bedrag.
7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Klimrek.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Klimrek.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Klimrek.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9. Schade aan de zending dient onverwijld gemeld te worden aan Klimrek.nl. Goederen die geheel of gedeeltelijk verpakt of herverpakt zijn anders dan met de tape die het bedrijfslogo dragen, dienen aangemeld te worden bij Klimrek.nl als zijde beschadigd of incompleet. Dit moet door middel van digitale beelddragers (foto of film) ondersteund worden om te kunnen reclameren. Pas daarna mag de zending verder uitgepakt en gecontroleerd worden.
10. Schade of vermissing die bij ontvangst van de zending niet zichtbaar is, maar pas nadat verpakking verwijderd is wordt opgemerkt kan niet gereclameerd worden zonder de gevraagde bewijslast beschreven in Artikel 11-8.
11.Klimrek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij directe of indirecte schade veroorzaakt of mede veroorzaakt door medewerkers, gereedschappen, voertuigen of machines voor, tijdens of na de door opdrachtgever/consument gevraagde werkzaamheden of diensten aan roerende of onroerende goederen of de gevolgschade van die werkzaamheden door de opdrachtgever of derden, of door werkzaamheden of inspecties voortvloeiend uit handelingen die het gevolg zijn of kunnen worden van Artikel 13 van deze voorwaarden.
12. Gratis bijgeleverde goederen en/of actie-artikelen kunnen nooit tegen een financiële vergoeding gecompenseerd worden.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Klimrek.nl voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betalingen
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Klimrek.nl te melden.
3. In geval van wanbetaling (overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn/voorwaarden) van de opdrachtgever/afnemer heeft Klimrek.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Klimrek.nl, totdat alle
vorderingen die Klimrek.nl op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
5. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden
of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn
bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Klimrek.nl mee te werken aan de vestiging van
een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers
verkrijgt of zal verkrijgen.
6. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
7. Klimrek.nl is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper
aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de
verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de
zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
8. Voornoemde onder 1 t/m 7 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende
rechten onverlet.
9. Op de factuur van Klimrek.nl wordt de betalingsconditie vermeld. Indien deze niet schriftelijk is gecommuniceerd, geldt standaard dat betaling uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum verschuldigd is. Bij in gebreke blijven van betaling binnen de betalingstermijn is de koper automatisch aan Klimrek.nl een rente van 3% over de bruto-factuurwaarde (kortingen en/of acties zijn niet meer van toepassing, zie Artikel 13.10), of het nog onbetaald gelaten gedeelte ervan verschuldigd. Bovendien verbeurt de koper, ingeval Klimrek.nl tot buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering overgaat – van welke invordering de kosten voor de koper zullen zijn – aan Klimrek.nl een dadelijk opeisbare boete van 10% van de vordering of het oninbaar gedeelte daarvan, onverminderd de verplichting van de koper tot vergoeding van de door Klimrek.nl, ten gevolge van de wanprestatie van de koper, geleden schade.
10. Alle kortingen en/of actieaanbiedingen vervallen per direct bij het in gebreke blijven van betalingen aan Klimrek.nl.
11. De verjarings- of vervaltermijn van een rechtsvordering van consumenten naar Klimrek.nl is één jaar.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klimrek.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Klimrek.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Klimrek.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Klimrek.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor gerechtelijke stappen
5. Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij Klimrek.nl schriftelijk anders aangeeft.
6. Een klacht schort de verplichtingen van Klimrek.nl niet op, tenzij Klimrek.nl schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Klimrek.nl, zal Klimrek.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Klimrek.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.